top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Met Duizend Kusjes die tot stand zijn gekomen met de koper via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op metduizendkusjes.nl. Op aanvraag kunnen de Algemene Voorwaarden worden toegezonden.

1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de koper akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Met Duizend Kusjes dit duidelijk vermelden.

2.2 Met Duizend Kusjes zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Met Duizend Kusjes niet.

2.3 Met Duizend Kusjes zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.

2.4 Met Duizend Kusjes is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Met Duizend Kusjes de bestelling heeft bevestigd.

Herroepingsrecht

3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Met Duizend Kusjes vermeld worden in het aanbod.

3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De koper dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.

3.3 Gepersonaliseerde en in opdracht gemaakte artikelen, zoals de geborduurde echo’s, vallen niet onder het herroepingsrecht en mogen niet geretourneerd worden.

3.4 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Met Duizend Kusjes het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

Prijzen en betalingen

 

4.1 De producten van Met Duizend Kusjes zijn handgemaakt en handmatig samengesteld. Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.

4.2 Met Duizend Kusjes behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

4.3 Betaling dient te geschieden op een door Met Duizend Kusjes aangeboden betaalwijze. Met Duizend Kusjes kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Met Duizend Kusjes is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Met Duizend Kusjes is bijgeschreven.

4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Met Duizend Kusjes zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.

4.5. Indien de koper in gebreke blijft, is Met Duizend Kusjes gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden.

4.6. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, via Instagram of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Met Duizend Kusjes garandeert echter niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn.

Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of ontbinding.

 

Levering

5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de koper niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de koper redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Met Duizend Kusjes het

aankoopbedrag binnen 14 dagen retourneren aan de koper.

5.2 Als afleveradres geldt het door de koper opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de koper opgegeven bezorgadres is Met Duizend Kusjes niet aansprakelijk.

5.3. Bij leveringen aan het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5.4. De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld onder verzenden en retourneren.

Eigendomsvoorbehoud
 

6.1 Alle door Met Duizend Kusjes geleverde producten of diensten blijven eigendom van Met Duizend Kusjes totdat de koper alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

 

Conformiteit en garanties


7.1 Met Duizend Kusjes draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Met Duizend Kusjes geeft 30 dagen garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
7.3 Wanneer een in opdracht gemaakt of gepersonaliseerd product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de koper Met Duizend Kusjes daarvan schriftelijk of via e- mail op de hoogte te stellen. Met Duizend Kusjes zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Met Duizend Kusjes.
7.4 Indien Met Duizend Kusjes om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product.

 

Persoonsgegevens
 

8.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Met Duizend Kusjes vertrouwelijk behandeld en gebruikt voor de volgende doeleinden; het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
8.2 Met Duizend Kusjes neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel en wetgeving in acht.
8.3 Met Duizend Kusjes verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Overmacht
 

9.1 In geval van overmacht is Met Duizend Kusjes niet gehouden haar verplichtingen naar de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan; elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer; brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Er onder overmacht verstaan; storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Tevens geldt dit voor overmacht als ziekte, arbeidsongeschiktheid en andere persoonlijke omstandigheden die ervoor zorgen dat Met Duizend Kusjes haar verplichtingen naar de klant tijdelijk niet kan nakomen.

Intellectueel eigendom
 

10.1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van de weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite en social media berusten bij Met Duizend Kusjes.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merkrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten.
10.3 Het is de klant verboden wijzigingen en/ of verveelvoudigingen aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Met Duizend Kusjes.

 

Diversen
 

11.1 Met Duizend Kusjes is gevestigd te Houten, Witmos 20, 3994 LG.
11.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Met Duizend Kusjes, Witmos 20, 3994 LG te Houten, of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
11.3 Wanneer door Met Duizend Kusjes gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Met Duizend Kusjes deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1 Op elke overeenkomst tussen Met Duizend Kusjes en de koper is het

Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of

gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.

12.2 Met Duizend Kusjes en de koper zullen pas een beroep op de rechter doen,

nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg

te beslechten.

Logog JAS.png
bottom of page